logo

Month: czerwiec 2017

Wywiad z Walerią Jaglińską

Wywiad z Walerią Jaglińską

Dzisiaj gościem w Rozmowie Dnia była Waleria Jaglińska, dyrektor Szkoły-Przedszkola w Glinciszkach w rejonie wileńskim.

Zapytaliśmy dyrektor, co to za placówka, jakie kształcenie oferuje, czy w kraju jest sporo tego typu placówek oświatowych.

W tym roku Szkoła-Przedszkole w Glinciszkach obchodziła 50-lecie działalności. Dyrektor powiedziała, do jakich refleksji skłania jubileusz.

Rozmawialiśmy w Radiu Wilno o tym, czy to jest duża placówka, o tym, czy dotyka ją problem braku dzieci.

Władze Litwy wszczęły dyskusje o tym, że każde przedszkole powinno mieć bibliotekę. Zapytaliśmy W. Jaglińską, czy placówka w Glinciszkach ma swoją biblioteczkę.

Dyrektor opowiedziała, jakie warunki materialne panują w placówce, jakie są warunki do pracy nauczycieli i edukacji dzieci, a także czy szkołę-przedszkole dotyka problem braku nauczycieli i wychowawców chętnych do pracy.

Wychowawca powinien być o jeden, kilka kroków przed uczniem. Dyrektor ustosunkowała się w wywiadzie do pytania, czy pedagodzy z glinciskiej placówki doskonalą swój kunszt zawodowy i jakie miejsce w programie edukacyjnym placówki zajmują polskie tradycje narodowe.

Zapytaliśmy dyrektor, czy placówka glinciska odczuwa pomoc ze strony Polski, czy rodacy z Macierzy przyjeżdżają do Glinciszek.

Wywiad z Reginą Mickiewicz

Wywiad z Reginą Mickiewicz

Radio Wilno kontynuuje cykl prezentacji placówek oświatowych Wilna i Wileńszczyzny i dziś poznamy żłobek-przedszkole w Połukniu rejonu trockiego.

W audycji Rozmowa Dnia gościliśmy wychowawczynię polskiej grupy tego żłobka-przedszkola panią Reginę Mickiewicz.

Wywiad z Michałem Janczewskim

Wywiad z Michałem Janczewskim

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Michała Janczewskiego – starostę gminy Bezdany w rejonie wileńskim.

Zapytaliśmy starostę, jakie osiągnięcia mają Bezdany na swoim koncie, czym się może pochwalić starosta bezdański, rozmawialiśmy o poczynionych i planowanych inwestycjach na terenie gminy.

Michał Janczewski powiedział, czy mieszkańcy gminy Bezdany mają możliwość skorzystania z usług lekarskich na terenie starostwa i czy gmina ma warte odwiedzenia miejsca turystyczne.

W Bezdanach w tym miesiącu odbywały się ćwiczenia wojskowe. Zapytaliśmy starostę, czy wszystko poszło gładko, czy nie doszło do incydentów, czy nie było skarg mieszkańców.

Starosta opowiedział, jakie są warunki do uprawiania sportu w Bezdanach, o wzroście liczby mieszkańców, a także o tym, jak wygląda przedsiębiorczość w Bezdanach, czy przedsiębiorcy chętnie zakładają tutaj swoje spółki.

Z wywiadu dowiedzą się również Państwo, czy Bezdany mają problem z bezrobociem, a także o planach budowy nowej siedziby administracji gminy Bezdany.

Wywiad z Renatą Mickiewicz

Wywiad z Renatą Mickiewicz

Dzisiaj gościem audycji Rozmowa Dnia była Renata Mickiewicz, starosta podwileńskiej gminy Mickuny. Zapytaliśmy starostę, czym obecnie żyją Mickuny, jakimi radościami i troskami.

Z wywiadu dowiedzą się Państwo, że gmina się rozrasta, dlatego zapytaliśmy Renatę Mickiewicz, czy ma starosta do pomocy sołtysów.

Starosta opowiedziała, jakie największe inwestycje poczyniono na terenie gminy w ostatnich latach, o przedsiębiorczości mieszkańców gminy i o tym, czy Mickuny mają problem z bezrobociem.

Starosta opowiedziała o składzie narodowościowym gminy, czy Polacy przeważają.

Przez Mickuny w kierunku granicy z Bialorusi przejeżdża duża liczba samochodów i tirów. Zapytaliśmy starostę, jak starostwo zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców miasteczka.

Zapytaliśmy starostę, czy mieszkańcy miasteczka, zespoły mają miejsce spotkań, zabaw, innej działalności.

Na terenie gminy działają dwa polskie gimnazja, zapytaliśmy więc R. Mickiewicz, czy starostwo utrzymuje kontakt ze szkołami.

Mickuny współpracują z gminą Poraj, zapytaliśmy starostę, czy Mickuny mają więcej partnerów za granicą.

Rozmawialiśmy w Rozmowie Dnia, jak wygląda współpraca z samorządem? Starostowie są częstymi gośćmi samorządu.

Zapytaliśmy o plany starosty Mickun na najbliższy okres.

Wywiad z Anżełą Petkunienė

Wywiad z Anżełą Petkunienė

W Rozmowie Dnia gościliśmy dzisiaj Anżełę Petkunienė, dyrektor polskiego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach w rejonie wileńskim. Zapytaliśmy panią dyrektor, czy gimnazjum śledzi losy swoich absolwentów, czy utrzymuje z nimi kontakt, a także o tym, jaki jest wskaźnik wstępowania maturzystów ławaryskiego gimnazjum na uczelnie.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, czy gimnazjum ma perełki wśród uczniów, dzieci wyjątkowo uzdolnione i czy  wśród nauczycieli są wybitni pedagodzy.

Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach ma konkurenta w postaci rządowej szkoły litewskiej, zapytaliśmy więc Anżełę Petkunienė, czy konkurenci litewscy nie podkradają polskich dzieci polskiemu gimnazjum.

Polskie Gimnazjum w Ławaryszkach nauczanie prowadzi aż w dwóch budynkach: w historycznym, wzniesionym w ramach akcji „100 szkół Marszałka Józefa Piłsudskiego na Ziemi Wileńskiej”, i w nowym. Dyrektor opowiedziała, jak wygląda sytuacja z wypełnieniem tych obu budynków, czy nie ma pomieszczeń niezagospodarowanych.

W gimnazjum działa Centrum Doradztwa Zawodowego, zapytaliśmy więc kierownika gimnazjum, co robi centrum i jak pomaga uczniom.

Rozmawialiśmy również o partnerach szkoły w kraju i za granicą.

Wywiad z Ireną Wojcinowicz

Wywiad z Ireną Wojcinowicz

Dzisiaj w Radiu Wilno gościliśmy Irenę Wojcinowicz, wicedyrektor żłobka-przedszkola „Zilvitis” w Jaszunach w rejonie solecznickim.

Rozmawialiśmy z Panią Ireną Wojcinowicz o tym, czy dzieci w jaszuńskim żłobku-przedszkolu są odważne, czy lubią występy na scenie. Pani Irena obaliła tezę, że dzieci z mniejszych miejscowości są mniej odważne i bardziej zachowawcze niż dzieci z dużych miast.

Zapytaliśmy wicedyrektor, co jest wizytówką przedszkola w Jaszunach.

Irena Wojcinowicz opowiedziała, od jak dawna działa placówka. To jest placówka polsko-litewska. Zapytaliśmy wicedyrektor, jaka grupa jest liczniejsza: polska czy litewska i jaka jest misja placówki.

Rozmawialiśmy w wywiadzie o tym, na czym polega wychowanie w przedszkolu, jakie są jego główne filary.

Rozmowa dotyczyła również tematu aktywności rodziców dzieci uczęszczających do jaszuńskiego żłobka-przedszkola.

Pani Irena opowiedziała, dzieci w jakim wieku są przyjmowane do żłobka-przedszkola i czy do placówki uczęszczają dzieci tylko z Jaszun.

Zapytaliśmy wicedyrektor, czy żłobek-przedszkole będzie miał urlop latem i czy przyjeżdżają do niego goście z Polski.

Wywiad z Iwoną Wojnicz

Wywiad z Iwoną Wojnicz

Gościem Rozmowy Dnia była dzisiaj Iwona Wojnicz, dyrektor przedszkola w Niemenczynie, która opowiedziała m.in., ile dzieci i ilu wychowawców ma pod swoją opieką i o tym, od jak dawna działa przedszkole w Niemenczynie, a także w jakich językach kształci placówka.

Zapytaliśmy dyrektor, czy są wolne miejsca w przedszkolu, czy zajęcia dla dzieci prowadzą też, na zaproszenie przedszkola, specjaliści z zewnątrz, czy często dzieci mają zajęcia poza placówką.

Dyrektor opowiedziała o projektach realizowanych przez placówkę i o przyjaciołach w Niemenczynie, na Litwie, a nawet za granicą.

Dyrektor odpowiedziała na pytanie, jakie są mocne strony przedszkola w Niemenczynie i bez jakich świąt placówka nie wyobraża swej działalności. Dyrektor opowiedziała również o działalności licznie działających w przedszkolu kółek.

Kierownik niemenczyńskiego przedszkola powiedziała ponadto, jak długo w ciągu dnia działa placówka.

Iwona Wojnicz odniosła się ponadto do pytania „Dobre przedszkole to jakie przedszkole?” i powiedziała o pracy z rodzicami dzieci.

Zapytaliśmy dyrektor, co ją najbardziej motywuje do pracy, a także co jest większym wyzwaniem: wychowywanie dzieci, praca z personelem czy zarządzanie placówką.

Dyrektor odpowiedziała też na pytanie, czy obserwuje zajęcia i czasami niezapowiedziana przychodzi do pokoików, gdzie odbywa się proces wychowywania dzieci.

Wywiad z Andrzejem Maciejewskim

Wywiad z Andrzejem Maciejewskim

Gościem Rozmowy Dnia był dzisiaj poseł na Sejm RP Andrzej Maciejewski, szef delegacji Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej na Litwie, która w tym tygodniu złożyła wizytę na Litwie.

Zapytaliśmy posła o cel wizyty delegacji na Litwie.

Rozmawialiśmy ponadto o tym, jakie tematy zostały poruszone podczas spotkania delegacji polskiej z frakcją AWPL-ZChR w litewskim Sejmie.

Poprosiliśmy posła o ocenę sytuacji polskiej mniejszości na Litwie.

Polska delegacja spotkała się m.in. z władzami Wilna, z którymi poruszony został temat oświaty polskiej. Zapytaliśmy parlamentarzystę, czy padły jakieś deklaracje ze strony litewskiej.

Poseł dokonał ponadto porównania samorządności w Polsce i na Litwie, a także skierował słowa do Wilniuków, do Polaków na Litwie.

Wywiad z Markiem Piłatem

Wywiad z Markiem Piłatem

Dzisiaj w studiu Radia Wilno gościliśmy Marka Piłata – starostę gminy Ławaryszki w rejonie wileńskim.

Rozmawialiśmy ze starostą o sołtysach pracujących na terenie gminy, o tym, jak się układa współpraca gminy z mieszkańcami, z jakimi problemami przychodzą do starostwa najczęściej.

Starosta podzielił się informacją na temat tego, jakie projekty, m.in. z pozyskaniem środków zewnętrznych, udało się zrealizować na terenie gminy w ostatnich latach i jakie są zadania priorytetowe starosty gminy Ławaryszki.

Rozmawialiśmy o tegorocznym odpuście św. Jana, który jest sztandarowym świętem w Ławaryszkach.

Poruszyliśmy ponadto temat wyjazdów dzieci z gminy na kolonie do Polski.

Starosta odniósł się m.in. do pytania, czy trudno być starostą Ławaryszek, a także rozmawialiśmy o niedawnym Święcie Rodzin w Ławaryszkach, o Polakach na terenie gminy, o zmianie liczby ludności i rolnictwie, a także o planach na najbliższe półrocze.